Update verdiepingsonderzoek DSP n.a.v. evaluatie

16 augustus 2021

Het onderzoek dat door DSP wordt uitgevoerd naar de evaluatie van de verwijsindex is in de afrondende fase beland. De begeleidingscommissie, met daarin verschillende vertegenwoordigers van gemeenten, (jeugd)zorgorganisaties en professionals, heeft op 1 juli de conceptrapportage van het onderzoek van DSP ontvangen, met het verzoek om daar op te reageren. Ook MULTIsignaal heeft haar reactie naar DSP gestuurd met een aantal aanvullingen op het rapport.

Voortgang

Tijdens de 3e bijeenkomst met de begeleidingscommissie op 6 juli lichtten verschillende deelnemers hun reactie op het conceptrapport toe. Het ministerie van VWS heeft daarna, mede namens de onderzoekers, de begeleidingscommissie geïnformeerd, dat de opmerkingen waar mogelijk worden verwerkt in het definitieve conceptrapport.

Het definitieve conceptrapport wordt in september vertrouwelijk ter kennisgeving naar de begeleidingscommissie verstuurd. Aan de Tweede Kamer is toegezegd de Kamer in het najaar te informeren over het onderzoek en deze te omlijsten met een beleidsreactie. Zie: Kamerbrief over stand van Zaken Verwijsindex Risicojongeren.

 

Eerdere berichten over het onderzoek lees je hier:

Mei 2021            https://multisignaal.nl/nieuws/onderzoek-dsp-naar-opvolging-matches/
April 2021          https://multisignaal.nl/nieuws/dsp-geeft-vervolg-aan-evaluatie-verwijsindex/