Gebruikersvereniging

Reeds vanaf 29 september 2009 heeft 70% van alle gemeenten, die hebben gekozen voor de Verwijsindex van MULTIsignaal, via de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) zeggenschap over de aanwending van het collectieve budget en daarmee de doorontwikkeling van de applicatie en te organiseren activiteiten. Hoe gaat dit in z’n werk en wat zijn de voor- en nadelen?

In de statuten is vastgelegd dat de vereniging besluitvorming organiseert voor het bereiken van haar doel, namelijk de informatievoorziening binnen de keten van jeugdzorg bevorderen, evenals de behartiging van alle gemeenschappelijke belangen van haar leden op het gebied van de informatievoorziening en het verrichten van die activiteiten die dat doel ondersteunen.

Het bestuur vergadert drie keer per jaar en organiseert 1 keer per jaar de algemene ledenvergadering (ALV). De gebruikerscommissie komt drie keer per jaar samen met de productmanager. Waar wordt over vergaderd?

Tijdens de ALV wordt het jaarbudget vast gesteld. Het budget behelst 10% van de gemeentelijke abonnementen van het technisch applicatie beheer. Gedurende het jaar worden vanuit het hele land wensen ten aanzien van de applicatie gemeld bij de Servicedesk van MULTIsignaal. Deze wensen worden door de productmanager beoordeeld, ontdubbeld en gebundeld tot bij elkaar passende voorstellen tot verbeteringen en voorgedragen aan de vergadering van de Gebruikerscommissie.

De gebruikerscommissie bespreekt de voorstellen en geeft advies. Naast de wensen op applicatiegebied buigt de gebruikerscommissie zich ook over inhoudelijke zaken / ontwikkelingen en geeft hier advies over met als oogpunt de gebruiker en als hoofddoel verbetering van de zorg aan de jeugdige.

De gebruikerscommissie adviseert vervolgens het bestuur. Het bestuur besluit over de aanwending van de middelen, binnen de grenzen van het door de ALV goedgekeurde jaarplan. Na de jaarafsluiting worden de financiële documenten voorgelegd aan de kascommissie. De kascommissie adviseert de ALV en in de ALV worden de jaarrekening en het jaarbudget vastgesteld.