Privacy & Informatiebeveiliging

In de Verwijsindex wordt geen vertrouwelijke informatie over de behandeling van de cliënt gedeeld. Het gaat uitsluitend om de naam, geboortedatum en BSN van de cliënt en de contactgegevens van de professional en de instantie, die de registratie in MULTIsignaal heeft geplaatst. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat de gegevens in de Verwijsindex zorgvuldig gehanteerd worden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Verwijsindex voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De jeugdige en/of zijn ouders worden geïnformeerd over de registratie in de Verwijsindex. Gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan andere professionals als dat nodig is voor passende zorg of in uitzonderlijke gevallen wanneer de ontwikkeling van de jeugdige gevaar loopt.

ISO certificering

In 2014 ontving MULTIsignaal N.V. het ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging.

Met het ISO 27001 certificaat toont MULTIsignaal N.V. aan te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet vereist onder andere dat bedrijven en overheden passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen (artikel 13). Na een intensieve audit door BSI, ontving MULTIsignaal in 2014 het ISO 27001 certificaat Informatiebeveiliging. Dit certificaat is drie jaar geldig. In 2017 zal MULTIsignaal dit traject opnieuw doorlopen.

MULTIsignaal kiest er bewust voor om blijvend de veiligheid van informatie na te streven en zich jaarlijks door externen te laten toetsen. MULTIsignaal volgt daarbij de specifieke eisen in de nieuwe Jeugdwet, de richtlijnen in het Richtsnoer van het College Bescherming Persoonsgegevens en de afspraken in onze overeenkomst met gemeenten. Informatie in de Verwijsindex, hoe beperkt ook, verdient immers alle bescherming.