Samenwerken! Een belangrijke pijler in de Hervormingsagenda Jeugd

4 september 2023

Op 19 juni ‘23 is na vele gesprekken de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, Cliëntenorganisaties, aanbieders, gemeenten en het Rijk hebben afspraken gemaakt voor fundamentele verbeteringen in de jeugdzorg.

Op 7 juli ’23 is het kabinet Rutte IV gevallen. In september heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de controversiële onderwerpen. Op 12 september ’23 heeft de Tweede Kamer onder andere de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet controversieel verklaard. Het volgende kabinet zal deze onderwerpen bijsturen, maar voorlopig kan het demissionaire kabinet verder om de voorbereidingen te treffen om deze hervormingsplannen uit te voeren.

In de hervormingsagenda ligt een grote nadruk op gezamenlijke inspanningen om de levens van jongeren positief te beïnvloeden. De jeugdhervorming erkent dat problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd vaak complex zijn en verschillende domeinen beslaan, zoals onderwijs, gezondheid en welzijn. Samenwerking tussen diverse instanties en professionals is cruciaal om deze uitdagingen effectief aan te pakken. Dit vraagt om gestroomlijnde communicatie en informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen, zodat tijdige zorg en ondersteuning geboden wordt, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel dat deze communicatie en informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen vergemakkelijkt. Dit maakt vroegtijdige afstemming en samenwerking mogelijk om jongeren zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien. In de hervormingsagenda wordt ingezet op een beweging richting stevige lokale teams welke als spin in het web rondom een gezin of jongere fungeren. Een beweging die wij toejuichen. Aanvullend blijft de bovenregionale- en regionale samenwerking van belang. Wij geloven dat een bovenregionaal, regionaal en lokaal samenwerkingsinstrument een belangrijke aanvulling is op het werk van lokale teams om een krachtigere en samenhangende aanpak te realiseren, en zo de belofte van de jeugdhervorming te verwezenlijken.

Lees meer over de doorontwikkeling naar een samenwerkingsinstrument.