Wie informeert de ouder zonder gezag?

13 februari 2020

Moet je als professional de ouder zonder gezag informeren over het afgegeven signaal?

Het korte antwoord is dat de professional deze ouder niet informeert.

De Jeugdwet geeft de signaleringsbevoegde professional het recht om op eigen afweging gebruik te maken van de verwijsindex, ofwel MULTIsignaal, voor de jeugd tot 23 jaar (art. 7.1.4.1). Uiteraard moet de professional wel kunnen onderbouwen waarom het signaal wordt afgegeven en heeft hierbij een informatieplicht. De professional informeert de jongere (leeftijd vanaf 12 jaar) en/of de wettelijk vertegenwoordiger (kind is 0 tot 16 jaar oud) over het afgegeven signaal. Hierbij vertelt de professional onder andere dat er een signaal wordt afgegeven in MULTIsignaal, waarom, en wie dit signaal allemaal te zien kunnen krijgen.

Wie wordt geïnformeerd?

Als de jeugdige nog geen 16 jaar is, dan zal de professional contact hebben met de ouder die het ouderlijk gezag heeft. De professional zal dan ook déze ouder informeren over het afgegeven signaal in MULTIsignaal. Een ouder zonder gezag hoeft daarentegen niet te worden geïnformeerd door de professional. Sterker nog, informatie aan de biologische ouder zonder gezag mag alleen worden verstrekt op diens verzoek, en nooit uit eigen beweging van de professional.

Toch op de hoogte blijven

Hoe wordt de biologische ouder zonder gezag dan toch op de hoogte gehouden over zijn of haar kind(eren)? De ouder met gezag heeft de wettelijke plicht om de ouder zònder gezag te informeren over ‘gewichtige aangelegenheden’ aangaande zijn of haar kind (Burgerlijk Wetboek Boek 1 art. 377b). Wat valt onder een gewichtige aangelegenheid is niet gespecificeerd in de wet, en moet dan ook naar eigen inzicht worden ingevuld. De rechter kan hierbij helpen.

Als de biologische ouder zonder gezag om informatie vraagt, dan dient de professional deze informatie wel te verstrekken, maar alleen als dit in het belang van het kind is.

Kortom, de plicht om de ouder zonder gezag te informeren ligt dus niet bij de professional, maar bij de ouder mèt gezag. Dit is bij velen niet bekend en misschien is er wel een (morele?) taak voor de professional om de ouder mèt gezag hierover te informeren.

Tot slot

Voor meer informatie over het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap en gezag, verwijzen we u graag door naar:

  • Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/biologisch-juridisch-ouderschap

  • De Ouderschapswijzer, met een handige visuele weergave, opgesteld door mr. Esther Lam en Jolanda Huitema:

http://suezadvocaten.nl/aandachtsgebieden/jeugd-en-gezin/de-ouderschapswijzer/

  • En nòg meer informatie over dit onderwerp is beschreven door het NIP, BPSW en NVO:

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/achtergrond/juridische-termen-en-rechtsfiguren/

  • En als laatste een interessante casus van het KNMG:

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

 

Dit informatief opiniestukje is geschreven door:

  • Nadia Kadhim, consultant Expertisecentrum MULTIsignaal Verwijsindex
  • Ruben van den Bosch, relatiemanager MULTIsignaal SISA-SluiS Rotterdam