VWS over verdiepingsonderzoek verwijsindex

24 november 2021

De Verwijsindex is een systeem waarin professionals kunnen vermelden dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Sinds de invoering van het instrument in 2010 zijn er grote verschillen in het draagvlak, en de mate waarin meldingen in de VIR worden gemaakt. Aanvullend op de evaluatie in 2020 is dit jaar verdiepend onderzoek uitgevoerd naar het doelbereik (vroegsignalering, informatie-uitwisseling en het komen tot tijdige en passende zorg hulp of afstemming tussen professionals) en mogelijke (bekende) alternatieven. Het onderzoek ‘De VIR in beeld’ concludeert:

  • Er sprake is van enig doelbereik van de VIR, maar niet overal.
  • Er is anno 2021 (nog) geen landelijke dekking.
  • Het doelbereik ligt hoger in de gebieden waar aandacht wordt besteed aan een goed functioneren van de VIR dan in gebieden waarin dat niet gebeurt.
  • Er is geen passend alternatief voorhanden.
  • Alternatieven als overlegstructuren, lokale (wijk)teams en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling richten zich deels op andere doelen en doelgroepen.
  • Deze alternatieven dienen eerder als optie naast, dan in plaats van, de VIR te worden gezien.
  • Er is wisselend draagvlak in gebruik en het instrument kent uitgesproken voor- en tegenstanders; zowel bij de veldpartijen als onder gemeenten.
  • Er liggen kansen voor doorontwikkeling gericht op het wegnemen van knelpunten.

Een succesvolle door ontwikkeling van de VIR is afhankelijk van de inzet van veel schakels waaronder gemeenten, leveranciers, organisaties en professionals. De komende periode zullen de uitkomsten van het onderzoek besproken worden met de betrokken partijen, inclusief ouders en kinderen, om het vervolg te bepalen.

Meer weten

Ter voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Jeugd (WGO-debat) is de brief ‘Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren’ naar de Tweede Kamer verstuurd. Het gehele onderzoek (bijlage 5) en de reactie (pagina 19 in de brief) kunt u via deze link lezen. Het debat staat gepland op maandag 29 november en kunt u live volgen.