Verwijsindex krijgt vervolg n.a.v. wetsevaluatie

10 december 2020

De eerste aanbeveling uit de wetsevaluatie is opmerkelijk te noemen. Bij de vorige evaluatie is duidelijk de meerwaarde aangetoond. De gevolgen die met een afschaffing gepaard zouden gaan, zijn niet genoemd en over het hoofd gezien.

Er is geen alternatieve methode beschikbaar wat betreft subsidiariteit. De Verwijsindex realiseert met de minste inbreuk de mogelijkheid tot samenwerking. Er zijn veel jeugdigen die baat hebben bij de Verwijsindex, ook de geïnterviewde jongeren staan er positief tegenover.

Naar aanleiding van de landelijke evaluatie over de Verwijsindex heeft een afvaardiging van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal op 3 september gesproken met een medewerker van het ministerie van VWS. Vertegenwoordigers van de regio’s Haaglanden, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Noord-Holland Noord waren aanwezig.

Uit het rapport blijkt dat met name in de MULTIsignaal regio’s het gebruik is toegenomen en dat in die regio’s de meerwaarde van de Verwijsindex wordt ervaren.

Daarnaast valt niet te ontkennen dat er nog steeds regio’s zijn die de Verwijsindex niet of nauwelijks gebruiken, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Waar komt dit door en welke belemmeringen ervaren zij? Om een zo goed mogelijke opvolging aan de aanbevelingen te kunnen geven gaat het ministerie van VWS met verschillende partijen, waaronder gemeenten, in gesprek over de werkwijze van de VIR in gemeenten/regio’s. VWS zal eind dit jaar de Tweede kamer informeren over de vervolgstappen n.a.v. de wetsevaluatie van VIR.

Een aantal tips die werden uitgewisseld:

  • De regio Amsterdam vindt het belangrijk dat ouders betrokken worden en wil graag meer transparantie richting de ouders en/of jeugdige.
  • Handelingsverlegenheid speelt ook een rol bij de inzet van de VIR, professionals nemen vaak de beslissing voor de ouders om de Verwijsindex niet te gebruiken, omdat ouders het lastig vinden. Terwijl de Verwijsindex er juist ook voor de ouders is.
  • De regio Rotterdam zou graag zien dat de AMvB wordt uitgebreid met kinderopvang en woningcorporaties. Medewerkers in de kinderopvang worden steeds professioneler, dus zij zijn zeker een goede toevoeging.
  • Je kunt de Verwijsindex aan bod brengen bij opleidingen in het sociaal domein.

 

Carin Bos, jeugdverpleegkundige en regiocoördinator Verwijsindex:

“De VIR heeft zeker een aantal kinderen kunnen ondersteunen en redden, en daar doen we het voor!”

“Als je het uitlegt, dan is men het erover eens dat het een heel mooi instrument is en uniek.”