Update plan van aanpak

14 december 2022

Eind september heeft staatssecretaris Van Ooijen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de Verwijsindex risicojongeren uit de wet te halen. Hij volgt hierin -een deel van- de motie van de Tweede Kamer op. Hierin is gevraagd de verplichting voor gemeenten af te schaffen. Eveneens was verzocht om gemeenten die door willen met de Verwijsindex een wettelijke grondslag te verlenen om dat te doen. Dat deel van de motie wordt nu niet verder benoemd in de Kamerbrief.

In de Kamerbrief voorafgaand aan het debat over Jeugdzorg is een  korte passage opgenomen over de Verwijsindex. Daarin wordt verwezen naar een op te stellen plan van aanpak om de Jeugdwet aan te passen. Inhoudelijk is de Kamerbrief van eind september nog niet behandeld, die behandeling zal in een commissiedebat over jeugd en veiligheid zijn. Dat debat is nog niet gepland.

Ondertussen zitten wij niet stil.
Allereerst blijven wij de applicatie zelf ontwikkelen en we zijn ook blij dat de regio’s actief blijven om het gebruik te bevorderen. Er blijven zich organisaties aanmelden, die de meerwaarde van MULTIsignaal onderstrepen.
Daarnaast blijven we in gesprek met VWS. Zo hebben we een constructief gesprek met VWS gehad waar ook VNG en de leverancier van de landelijke VIR bij aansloten. Wij hebben daar ingebracht dat de communicatie duidelijker moet zijn en niet alleen via VNG. VWS is nu samen met VNG een Q&A aan het opstellen om duidelijkheid te verschaffen over de periode van nu totdat de beoogde wetswijziging effectief is. Die gaan met name over de wettelijke verplichting die in stand blijft en hoe het wetgevingstraject eruit ziet, inclusief doorlooptijden. Heb je een vraag die hiertussen past? Mail die naar consultant@multisignaal.nl, dan zorgen wij ervoor dat het bij VWS/VNG terecht komt.

Wellicht nog belangrijker, VWS is op zoek naar alternatieven! Staatssecretaris Van Ooijen heeft de opdracht gegeven dat de doelstelling “vroegtijdig samenwerken om kinderen gezond en veilig op te laten groeien” ingevuld moet worden. Om die alternatieven uit te zoeken zal een werkgroep / klankbordgroep  / …. worden samengesteld uit gebruikers en niet gebruikers van de Verwijsindex. Zodra we meer duidelijkheid hebben over de samenstelling zullen we zeker de achterban mobiliseren om input te leveren.

Tot slot zijn we aan het puzzelen met de juridische consequenties als de Verwijsindex uit de Jeugdwet gaat. Wat mogen we dan  wel, hoe zorgen we ervoor dat signalen van zorg gezien worden, hoe houden we het netwerk in kaart… Dat is ècht een puzzel, waar ook VWS nog geen pasklaar antwoord op heeft.

Kortom, wij blijven ons inzetten om vroegtijdig samenwerken makkelijk en mogelijk te maken.