Reactie op kamervragen Verwijsindex

8 juni 2021

Op vrijdag 4 juni heeft staatsecretaris Blokhuis de beantwoording van kamervragen¹ met betrekking tot het gebruik van de verwijsindex naar de 2e Kamer gestuurd. Hierin wordt duidelijk het huidige wettelijke kader geschetst.

Terminologie

De terminologie is in lijn met de jeugdwet. Professionals worden als meldingsbevoegd aangeduid, waar wij liever spreken van signaleringsbevoegden. Net zoals wij liever spreken over de verwijsindex om de stigmatisering van de Risicojongere te voorkomen.

Een van de Kamervragen betreft de zorgvuldige afweging van professionals om een signaal af te geven:

“Welke toetsing vindt er plaats met betrekking tot het correct toepassen van het afwegingskader om opgenomen te worden in de VIR en is dit onderdeel van het onderzoek?”

De staatssecretaris gaat bij de beantwoording in op het subsidiariteitsbeginsel, d.w.z. regel lokaal wat lokaal kan en regel landelijk wat landelijk moet, en geeft vervolgens een opsomming van die taken. Wat er uitspringt is de verwijzing naar de handreiking, waarmee de professionals worden ondersteund om de afweging te maken om wel/niet te signaleren. Vanuit MULTIsignaal dringen wij al geruime tijd aan op actualiseren van deze handreiking.

Transparantie naar ouders

De staatssecretaris is helder over het onrechtmatig melden:

Het beeld dat elke simpele hulpvraag stelselmatig leidt tot een melding in de VIR herken ik niet. Dit blijkt ook niet uit de evaluatie van de VIR door ZonMW.

Recent zijn er wel signalen ontvangen over onrechtmatig melden in de VIR. Naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs haar leden toegelicht hoe de Verwijsindex correct te gebruiken conform de Jeugdwet.

Dit is en blijft een taak die wij ook vanuit MULTIsignaal serieus nemen. MULTIsignaal geeft trainingen en stelt informatiemateriaal beschikbaar zodat professionals, zorgvuldig per kind, de afweging kunnen maken om wel of niet te signaleren. Leidraad zijn de wettelijke kaders. Transparantie naar ouders is hierbij van belang.

Verdiepingsonderzoek

De staatssecretaris verwijst tot slot nogmaals naar het verdiepingsonderzoek:

In het verdiepend onderzoek worden verschillende mogelijkheden verkend. Om ervoor te zorgen dat de (doorontwikkelde) VIR of een alternatief gebruikt wordt zoals bedoeld, staat in het huidige onderzoek de achterliggende doelstelling van de Verwijsindex centraal: vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegde hulpverleners te bewerkstelligen, opdat zij jeugdigen tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen van de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen. Op deze manier wordt een eventuele doorontwikkeling of alternatief bezien in relatie tot de achterliggende doelstelling van de VIR.

 

¹ Vragen van het Kamerlid Wörsdörfer (VVD), ingezonden 30 maart 2021