Gebruikersvereniging informeert Tweede Kamer

25 november 2021

Naar aanleiding van het rapport ‘VIR in beeld’ heeft de gebruikersvereniging van MULTIsignaal de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd ter voorbereiding van het WGO-debat dat op 29 november plaatsvindt:

Geacht Tweede Kamerlid,

Wij, vertegenwoordigers van de vereniging van actieve gebruikers van de verwijsindex, geleverd door MULTIsignaal, vragen uw aandacht voor het rapport ‘De VIR in beeld’ van DSP-groep, dat als bijlage 5 is meegestuurd met de voortgangsbrief jeugd, ter voorbereiding van het Wetgevingsoverleg Jeugd (WGO-debat) gepland op maandag 29 november. Wij vragen u om te stemmen voor doorontwikkeling van de verwijsindex.

De Jeugdwet verplicht elke gemeente in Nederland aan de verwijsindex deel te nemen (artikel 7.1). De verwijsindex biedt een basis voor het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie. Doel is vroegtijdige afstemming tussen professionals die met jeugdigen werken. Zo kunnen in de toekomst grotere problemen voor de jeugdige worden voorkomen. Professionals uit verschillende werkgebieden – zoals welzijn, onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg – kunnen elkaar met de verwijsindex snel en gemakkelijk vinden. Ook de professionals die bij een broertje of zusje van de jeugdige zijn betrokken, worden gematcht.

Wij vragen u om te stemmen voor doorontwikkeling van de verwijsindex om de volgende redenen:

Wij vinden het een belangrijk instrument voor kinderen, jongeren, gezinnen en professionals om samenwerking rondom een kind/gezin te verbeteren en daarmee zorg te optimaliseren met als uitgangspunt de genoemde doelen in de Jeugdwet (blz 59).

Bij 70% van de Nederlandse gemeenten, verenigd via de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal, worden kinderen en gezinnen geholpen met de inzet van de verwijsindex. Er zijn in 2020 ruim 630.000 matches gemaakt, waarmee jeugdigen vroegtijdig zijn gesignaleerd. Het gaat om 472.480 matches binnen het convenant (binnen de eigen regio) en 161.495 convenant-overstijgende matches (buiten de eigen regio). Een groot deel van deze matches leidt tot meer inzicht, vroegtijdig afstemmen en inzetten en bijstellen van hulpplannen. Als er contact is geweest tussen professionals leidt dit volgens professionals in het casusonderzoek vooral tot meer zicht op de problematiek en afstemming in een vroeg stadium (pagina 42). Alle in dit onderzoek benaderde betrokkenen staan achter de doelen van de wet: Vroeg signalering, informatie-uitwisseling en het komen tot tijdige en passende zorg hulp of afstemming (pagina 59).

Gezinsmatches 2014 – preventie 2022?

In het evaluatierapport van 2014 is geadviseerd om de gezinsmatch te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling van de gezinsmatch in 2015 heeft ook daadwerkelijk geleid tot inzicht in de professionals betrokken bij het broertje of zusje met een overeenkomende ouder. In 2020 zijn er 312.990 gezinsmatches binnen het convenant ontstaan en 50.435 gezinsmatches convenant overstijgend. Dit is een goed voorbeeld van een knelpunt/advies dat is opgepakt met resultaat. Wij ondersteunen het advies van de onderzoekers om de knelpunten niet alleen voor kennisgeving aan te nemen, maar ook echt de komende 4 jaar door te pakken en de preventieve kant te realiseren. 

Kosten hoeven niet omhoog

Een belangrijke afweging voor de doorontwikkeling: De kosten hoeven niet te stijgen, zoals op pagina 60 staat: “Verder hoeven de kosten voor een doorontwikkelde verwijsindex niet per definitie hoger te liggen dan de huidige kosten voor de verwijsindex, ook niet als meer gemeenten en organisaties zijn aangesloten en actiever gebruik maken van de VIR. Er zijn voor gemeenten verschillen in kosten voor de leveranciers van de verwijsindex. Op dat punt kan worden bespaard en met het vrijgekomen geld kan (een deel van) de bovenstaande kostenposten worden bekostigd.”

Adviezen

De onderzoeksresultaten wegende komen de onderzoekers tot het advies de VIR onder voorwaarden nu echt op korte termijn door te ontwikkelen (pagina 69). Het ontwikkelen van meer uniformiteit van het gebruik van de verwijsindex dient centraal te staan. Aandacht is nodig voor de aansluiting en actief inzetten van gemeenten en organisaties die (bijna) geen meldingen maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de gemeenten en organisaties die gebruik maken van de verwijsindex van MULTIsignaal. Als gebruikersvereniging zijn wij daar al heel actief in. Uw steun voor doorontwikkeling van het instrument steunt ons in die inzet. Een succesvolle doorontwikkeling vraagt een actieve houding van alle betrokken partijen en een duidelijk standpunt vanuit het Rijk (pagina 71). En zo meer. Wij ondersteunen deze adviezen van de onderzoekers van harte en wij hopen u ook.

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan een mondelinge toelichting? Wij zijn van harte bereid hierover met u in gesprek te gaan.

Namens de 255 gemeenten verenigd in de Gebruikersvereniging,

Richard Scalzo (bestuurder MEE en voorzitter GVMS),

Judith van Schaik (regio Amsterdam),

Bert Kissing (regio Achterhoek),

Erik van der Waal (regio Eemland),

Ingrid Hartgers (regio Haaglanden) en

Sanne de Moel (regio Noord-Holland Noord)