Beleidsreactie: VWS belooft verdere verdieping

7 januari 2021

Op 21 december is de beleidsreactie van het ministerie van VWS n.a.v. de landelijke evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie onderdeel II vanaf pagina 13.

“De wetsevaluatie laat zien dat in de periode 2014 tot en met 2018 het aantal meldingen in de VIR met 21% is gestegen. Daarnaast is het aantal matches tussen 2014 en 2018 met 49% toegenomen en is in de periode 2016 tot 2018 het aantal gezinsmatches bijna verdubbeld.”

“De evaluatie laat een wisselend beeld zien. Enerzijds zien wij positieve ontwikkelingen in het aantal (gezins)matches en ervaringen van gebruikers en jongeren. Anderzijds toont de evaluatie aan dat er verschillen bestaan in het gebruik van de VIR tussen de regio’s (convenantgebieden), waardoor de landelijke dekking uitblijft.”

Wij zijn trots op de stijging van het gebruik in de MULTIsignaal regio’s en vinden het jammer dat het gebruik in 26 niet-MULTIsignaal convenantgebieden achterblijft. In sommige gevallen wordt de verwijsindex daar zelfs helemaal niet gebruikt. Ondanks deze constatering in het evaluatierapport onderschrijft VWS het doel van de VIR en is er geen alternatieve methode beschikbaar:

“Met gemeenten en het veld onderschrijven wij het doel van de VIR om te komen tot vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen professionals opdat jeugdigen en een gezin tijdig passende hulp, zorg of bijsturing ontvangen. Tegelijkertijd biedt de evaluatie geen alternatief voor de VIR om de achterliggende doelen te behalen…”

VIR krijgt vervolg

Uitgebreid casusonderzoek en een verdere verdieping moeten leiden tot de juiste onderbouwde afweging voor het vervolg. In het voorjaar van 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de concrete invulling van het traject voor de verdere verdieping.

Ondertussen bevorderen wij samen met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal het gebruik van de verwijsindex, zodat professionals een signaal afgeven in de verwijsindex, als zij betrokken zijn bij een gezin. Voor de professionals die willen weten welke collega professionals er nog meer betrokken zijn, om samen te werken en de inzet/ondersteuning met elkaar af te stemmen. En voor die jongeren en gezinnen waarvoor vroegtijdige samenwerking van wezenlijk belang is, om tegenstrijdige adviezen en escalatie van problemen te voorkomen.

Download de beleidsreactie hier.