ISO certificering

In 2014 ontving MULTIsignaal N.V. het ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging.

Met het ISO 27001 certificaat toont MULTIsignaal N.V. aan te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet vereist onder andere dat bedrijven en overheden passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen (artikel 13). Na een intensieve audit door BSI, ontving MULTIsignaal in 2014 het ISO 27001 certificaat Informatiebeveiliging. Dit certificaat is drie jaar geldig. In 2017 zal MULTIsignaal dit traject opnieuw doorlopen.

MULTIsignaal kiest er bewust voor om blijvend de veiligheid van informatie na te streven en zich jaarlijks door externen te laten toetsen. MULTIsignaal volgt daarbij de specifieke eisen in de nieuwe Jeugdwet, de richtlijnen in het Richtsnoer van het College Bescherming Persoonsgegevens en de afspraken in onze overeenkomst met gemeenten. Informatie in de Verwijsindex, hoe beperkt ook, verdient immers alle bescherming.