DSP rapport evaluatie Verwijsindex

17 juni 2015

15 Juni jongstleden heeft Staatssecretaris van Rijn, mede namens de bewindslieden van Veiligheid en Justitie de evaluatie van de VIR aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De evaluatie bevat aanbevelingen aan het Rijk, aan gemeenten en aan aanbieders, gericht op het versterken van het gebruik van de VIR. Het kabinet hecht groot belang aan vroegsignalering, de Staatssecretaris heeft de volgende aanbevelingen aan het Rijk dan ook overgenomen:

  1. Het bevorderen van een betere aansluiting van de VIR met de lokale verwijsindexen en informatiesystemen door meer uniformiteit. Het ministerie van VWS onderzoekt samen met de beheerder van de VIR, het CIBG, de mogelijkheid hiertoe.
  2. Het verhelderen van het juridisch kader rondom het informeren en toestemming vragen. Dit punt doet zich ook voor bij het delen van informatie over vermoedens van kindermishandeling. Staatssecretaris van Rijn wil samen met zijn college van Veiligheid en Justitie een overzicht opstellen van wet- en regelgeving die van toepassing is op het delen van informatie in de verschillende fases van de aanpak van kindermishandeling. Hierbij wordt ook de VIR betrokken. Het overzicht wordt ter beschikking gesteld aan professionals en gemeenten.
  3. Het aanspreken van gemeenten die het gebruik van de verwijsindex niet of slecht bevorderen. De Staatssecretaris zal hier samen met de VNG invulling aan geven.

Met de nieuwe Jeugdwet is de VIR uitgebreid met de zogenoemde gezinsfunctionaliteit. Deze beoogt een vroegere signalering en betere afstemming van de hulpverlening, wanneer bij één gezin sprake is van meerdere meldingen. De Staatssecretaris heeft afspraken gemaakt met het CIBG over een adequate implementatie van de gezinsfunctionaliteit.

Voor de volledige kamerbrief klik hier. Voor het DSP rapport klik hier.